LIBRARY EXPRESS

Zoo siab txais tos sawv daws rov qab los rau peb cov library hauv lub nroog St. Paul.

Zoo siab txais tos sawv daws rov qab los rau peb cov library hauv lub nroog St. Paul.

Peb zoo siab rov qab qhib library rau sawv daws tau siv tabsis peb yuav tau hloov qee yam los pab tiv thaiv sawv daws. Peb cov library yuav qhib ua: Library Express.

Ntawm Library Express, nej tuaj nqa los sis qiv cov khoom nej tau xaj tseg xws li phauj ntawv, nkauj mloog los sis movie tau saib; tuaj copy los sis luam ntawv, scan, fax los print.

Txoj kev tiv thaiv sawv daws tseem ceeb heev rau peb,

vim li ntawd peb thiaj mloog ntsoov thiab uas raws li cov safety guideline uas xaj tseg los ntawm cov health department hauv Saint Paul thiab Minnesota.

Yog hais tias koj tsis xis neej, thov tsis txhob tuaj. Lwm zaus koj xis neej, koj mam tuaj xyuas peb.

Thaum tuaj txog lub library, yuav muaj neeg ntsib koj ntawm qhov rooj. Lawv yuav nug seb koj xav tau kev pab li cas.

Peb cov neeg ua hawjlwm hauv library yuav looj daim npog qhov ncauj thiab qhov ntswg, los sis daim mask. Yog nej leeg twg tuaj rau hauv library los yuav tsum tau looj mask tib sib.

Yog tias nej tuaj txog es nej tsis muaj mask los tsis nco qab nqa tuaj, peb mam muab ib daim pub rau nej.

Ib txoj kev uas peb yuav tiv thaiv tau peb tus kheej ces yog sawv sib nrug 6 ft.

Peb yuav txwv tsis pub neeg tuaj coob rau hauv lub library.

Tsis tas li, thov nej sawv daws tsuas tuaj sai sai xwb, txwv tsis pub nej nyob dhau 30 nas this. Thov sawv daws koom tes, thiab xyuam xim kom zoo.

Lub sij hawm no, library hloov lawm, yuav tsis zoo li yav tas los.

Ziag no, peb txwv tsis pub neeg ntsauv coob coob lawm, vim li ntawm peb thiab tau tshem cov rooj zaum thiab cov khoom rau menyuam yaus ua si.

Peb tsis tau qhib cov meeting room, los sis chav txaus ob tus neeg tuaj sis tham.

Kev siv computer muaj xws li no. Tej lub library cov computer tsuas pub siv 30 nas this xwb.

Lwm cov, siv tau ntev li 1 xuab moos, tab sis, yuav tau hu teem caij.

Tsis yog tas nrho cov library yuav qhib raws li xuab moos qub. Qee lub yuav qhib xwb, thiab tsuas qhib tau 2-3 lub sij hawm ntawm ib week xwb. Thov caw nej hu ua ntej nej tuaj.

Yog nej tsis tau npaj tau tuaj xyuas peb, los txhob txhawj.

Peb tseem muaj program thiab kev pab online.

Yog muaj lus nug, los xav nrhiav kev pab, hu xov tooj tuaj nrog peb tham, los sis ntaus ntawv chat nrog peb online tau txhua hnub Monday txog Saturday.

Ntsib peb online ntawm sppl.org los hu tau 651-266-7000.

Back to Top